El ple de l’Ajuntament de Carcaixent, aprova l’organització municipal per a esta legislatura

Carcaixent 29-06-2015. El Ple de l’Ajuntament de Carcaixent va aprovar el divendres 26 de juny l’organització municipal per a la legislatura 2015-2019.

Totes les propostes presentades per l’equip de govern de Compromís eixiren avant. Tot i això, s’acceptaren i es transaccionaren algunes de les esmenes presentades pels diferents grups municipals.

L’organització de l’Ajuntament de Carcaixent queda així:

Delegacions de l’alcaldia

Àrea d’Interior: coordinadora Desirée Palma
1 Presidència: Paco Salom
2 Participació ciutadana: Natxo Escandell
3 Recursos humans: Desirée Palma
4 Modernització i eficiència del funcionament municipal: Ivan Martí
5 Serveis Públics: Ivan Martí
6 PROCARSA: Desirée Palma

Àrea de Benestar: coordinadora Teresa Oliver
1 Atenció Sociosanitària: Teresa Oliver
2 Polítiques d’Igualtat: Teresa Oliver
3 Infància i Joventut: Natxo Escandell
4 Esports: Vicent Albelda

Àrea de Cultura, Educació i Festes: coordinadora Rosa Nicolau
1 Cultura: Lourdes Castelló
2 Patrimoni cultural: Rosa Nicolau
3 Fires i festes: Rosa Nicolau
4 Promoció del valència: Paco Salom
5 Educació: Lourdes Castelló

Àrea de Territori: coordinador Vicent Albelda
1 Planejament urbanístic i grans projectes: Paco Salom
2 Gestió urbanística i activitats: Vicent Albelda
3 Medi Ambient i Sostenibilitat: Paula Lozano Calatayud
4 Plans d’inversions, obres i manteniment d’instal•lacions: Vicent Albelda

Àrea de Desenvolupament Econòmic: coordinador Paco Salom
1 Promoció econòmica: Paco Salom
2 Foment de l’ocupació: Paco Salom
3 Comerç: Paco Salom
4 Turisme: Paula Lozano

Àrea d’Hisenda: coordinador Vicent Lluís Roca

Les altres matèries no delegades són competència de l’alcaldia

Tinents d’alcalde

1a Desirée Palma
2n Vicent Albelda
3a Rosa Nicolau
4t Vicent Lluís Roca
5é Natxo Escandell
6a Teresa Oliver
7a Lourdes Castelló

Junta de Govern Local

Alcalde: Paco Salom
Titular: Desirée Palma
Titular: Vicent Albelda
Titular: Rosa Nicolau
Titular: Vicent Lluís Roca
Titular: Natxo Escandell
Titular: Teresa Oliver
Titular: Lourdes Castelló
1r Suplent: Paula Lozano
2n suplent: Ivan Martí

Grups polítics municipals

Grup municipal Compromís per Carcaixent (Grup COMPROMÍS)
Grup municipal Partido Popular (Grup PP)
Grup municipal Socialista (Grup PSOE)
Grup municipal Units per València (Grup UxV)
Grup municipal Gent de Carcaixent (Grup GENT)
Grup municipal Reiniciem (Grup REINICIEM)

Junta de Portaveus

Alcalde
Portaveu de cadascun dels grups municipals
Secretari: un membre d’entre els presents, si així s’acorda a l’inici de la sessió
Periodicitat: quan siga convocada per l’alcaldia per tractar assumptes o donar informació. I, si així s’estima oportú, mitja hora abans de cada sessió plenària

Ple

Periodicitat: una cada mes, preferentment l’últim dimecres, excepte el mes d’agost i tenint en compte el calendari de festius
Hora: 20.00 hores

Comissions informatives

Comissió Informativa d’Hisenda
Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania
Comissió Informativa d’Interior
Comissió Informativa de Territori

Composició: 11 membres: 5 regidors de Compromís, 2 del PP, 1 del PSOE, 1 d’UxV, 1 de Gent i 1 de Reiniciem

Indemnitzacions per assistència a òrgans col•legiats

Ple: 100 euros per regidor/a i sessió
Junta de Govern Local: 100 euros per regidor/a i sessió
Comissions informatives: 50 euros per regidor/a i sessió
Junta de Portaveus: 0 euros

Alcalde, regidors i regidores amb dedicació exclusiva i parcial no percebran cap indemnització per assistència a òrgans col•legiats. L’Import total percebut pels regidors sense dedicació no podrà superar els 1.000 euros mensuals. No es percebran indemnitzacions per l’assistència a sessions que siguen únicament institucionals.

Membres amb dedicació

Alcalde: dedicació exclusiva – 44.800 euros / 3.200 euros bruts x 14 mensualitats
Regidora: dedicació exclusiva – 35.000 euros / 2.500 euros bruts x 14 mensualitats
Regidora: dedicació parcial (60%) – 21.000 euros / 1.500 euros bruts x 14 mensualitats

També els seran d’aplicació els increments i disminucions en les retribucions que afecten el personal que treballa per a l’administració pública.

Assignacions a grups municipals

Per grup: 20 euros
Per regidor/a que forme part del grup municipal: 60 euros

Personal de confiança

Coordinadora Alcaldia: dedicació completa 28.000 euros / 2.000 euros bruts x 14 mensualitats
Auxiliar Alcaldia: dedicació completa 18.200 euros / 1.300 euros bruts x 14 mensualitats

També els seran d’aplicació els increments i disminucions en les retribucions que afecten el personal que treballa per a l’administració pública.

Dietes i gastos de manutenció

Modificació de la Base 30 del pressupost general

Els membres de la Corporació tindran dret a percebre l’import dels gastos per allotjament i manutenció en l’exercici de les seues funcions. Hauran de justificar el gasto efectivament suportat amb el límit màxim que marca el Reial Decret 462/2002. Així com justificar, per escrit, les circumstàncies i el fet que motiven la percepció de la dieta i la relació amb l’activitat municipal.

Els gastos de desplaçament seran compensats per l’import justificat, quan es tracte de transport públic o de taxi. Si es tracta de vehicle particular a raó de 0,19 euros o 0,078 euros per quilòmetre, bé siga automòbil o motocicleta, respectivament.

Compromís per Carcaixent

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.