Massamagrell millorarà el seu servei de neteja

Massamagrell millorarà el seu servei de neteja duplicant el seu personal i ampliant la seua partida pressupostària en més de 900 mil euros

El procediment d’adjudicació del contracte de serveis de neteja viària es va aprovar en el ple d’ahir per unanimitat

Ahir, dimecres 30 de març, el ple de l’Ajuntament de Massamagrell va aprovar el procediment d’adjudicació del contracte de serveis de neteja viària subjecte a regularització harmonitzada.

Amb això queden aprovats els següents punts: l’expedient de contractació 55/2021; la memòria justificativa de l’arquitecte tècnic municipal; el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació; el plec de les clàusules administratives particulars que han de regir la contractació; el disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, l’enviament de l’anunci de licitació a l’oficina de publicacions de la Unió Europea i la seua publicació en el perfil del contractant de la plataforma de contractació del sector públic; donar compte a les àrees de serveis d’equipaments municipals, hisenda local i contractació per a efectes oportuns; i finalment, autoritzar per a 2022, a partir de juliol, la despesa de 236.480,68 euros, IVA inclòs, per a ampliar el servei de neteja a Massamagrell.

“A partir de tot això, és quan es posa en marxa tot el procediment d’un pressupost base de licitació de 945.922,74 euros per a dos anys, distribuïts de juliol a desembre de 2022, tot 2023, i de gener a juliol de 2024. Amb la possibilitat de prorrogar-se dos anys més per 429.964,88 euros cadascun, la qual cosa suposaria un valor total estimat del contracte d’1.719.859,52 euros, IVA no inclòs”, explica l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

“Aquest contracte ens permetrà duplicar el nombre de persones encarregades de la neteja viària, passant de 7 a 15. I això suposarà millorar la prestació del servei, doblegant el personal en les zones actuals, ampliant les hores de treball, i millorant la neteja en la marjal, la zona entre nuclis i el polígon. A més també augmentaran els vehicles porter i les hores de neteja de la màquina barredora”, afig la regidora de Neteja Viària, Raquel Gómez.

El procediment va ser aprovat per unanimitat de tots els partits polítics presents en el ple: PSOE, PP, Compromís, Ciutadans, Veïns i Vox.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Comenta la notícia