La liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Alzira mostra uns comptes sanejats i un deute en mínims  històrics

L’Ajuntament d’Alzira ha tancat l’exercici 2023 amb un resultat pressupostari de 4.189.167,07 euros i un romanent de tresoreria per a gastos generals de 6.544.787,33 euros.

Un resultat positiu que s’ajusta als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Tot i que durant l’exercici 2023, igual en els anys anteriors des del 2020, es van mantindre suspeses les regles fiscals, els paràmetres que marca a llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 2012  servixen com a guia per a definir una bona gestió i control de les finances municipals.

Junt amb el resultat pressupostari, s’unix un altre factor positiu com és  la liquiditat de l’estalvi acumulat al llarg dels anys. En aquest sentit, de la liquidació del pressupost de 2023 resulta que l’Ajuntament d’Alzira compta amb un romanent de tresoreria per a gastos generals de 6.544.787,33 euros.

DEUTE EN MÍNIMS HISTÒRICS

La liquidació també posa de manifest la situació d’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament, ja que presenta una capacitat de finançament o superàvit  de 399.051,82 euros, així com la sostenibilitat financera que resulta de les dades d’endeutament municipal i període mitjà de pagament. 

Pel que fa a l’endeutament municipal, s’ha reduït a mínims històrics. Així, el deute de l’Ajuntament d’Alzira amb entitats financeres a data 31 de desembre baixa ja d’un milió d’euros, i queda concretament en 913.126,35 euros, un 1,82% dels ingressos corrents, tenint en compte que en la liquidació de l’any anterior estava en un 5,29%. En aquest sentit, cal remarcar que durant l’any s’ha amortitzat de manera anticipada un préstec, el de major càrrega financera, d’1,1 milions d’euros.

Aquest volum de deute viu resulta molt inferior al límit legal del 110% que estableix la llei per a acudir a l’endeutament o al 75% per a fer-ho sense obligació d’autorització prèvia. 

Incloent el deute amb altres administracions públiques (devolucions pendents de liquidacions de participacions en tributs de l’Estat i IVACE), el deute total queda en 2.351.940,91 euros, un 4,68%.

Amb esta situació, el regidor d’Hisenda, Andrés Gomis, assenyala que “les bones xifres de la liquidació ens parlen d’un ajuntament sanejat que, gràcies a la bona gestió realitzada, no només ha pogut fer front a crisis com la pandèmia o els forts increments de preus sinó que té ara capacitat per a dur a terme noves inversions i garantir l’estabilitat en la prestació dels serveis”.

D’altra banda, un altre indicador que resulta de la liquidació és el termini de pagament mitjà a proveïdors, que va estar en els quatre trimestres entre 13 i 17,4 dies, molt per baix dels 30 dies que estableix la llei com a màxim legal.

Segons explica el regidor d’Hisenda, Andrés Gomis, “els proveïdors i empreses que treballen per a l’Ajuntament saben que cobren prompte i de manera estable, una situació que genera confiança i ajuda a dinamitzar l’economia, i que posa de manifest la bona capacitat econòmica i de gestió de l’Ajuntament”. 

INVERSIONS 

Amb les dades de la liquidació, els romanents de tresoreria aniran destinats bé a amortitzar deute o bé a dur a terme noves inversions en funció del que establisca la normativa estatal sobre l’aplicació de les regles fiscals en l’àmbit de les entitats locals durant l’any 2024, una vegada finalitzada la suspensió d’aquestes regles que s’ha mantingut entre 2020 i 2023. Segons indica el regidor d’Hisenda, Andrés Gomis, “en qualsevol cas, per una via o per una altra estem en molt bones condicions per fer un esforç important en les inversions per a la ciutat tal com s’ha plasmat en el pressupost de 2024”.

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.